#MitEngagement

Mit engagement

Da jeg stillede op til Kommunalvalget i 2013, var det naturligvis med håbet om at blive valgt ind i Byrådet i Vejle.
Selvom det ikke lykkedes, fik jeg et flot valg, som forpligtede.

For med 205 personlige stemmer, kunne jeg ikke bare sætte mig hen i et hjørne og vente på, at næste Kommunalvalg skulle komme.

Det var slet ikke så skidt, at jeg ikke blev valgt ind – for det gav mig muligheden for, at kaste mig over interessante og vigtige opgaver, som for mig har været både lærerige, udfordrende og givende – men også gjort, at jeg og min familie ved, hvilken indsats der skal ydes, når man engagerer sig.

I det næste vil jeg beskrive, hvor mit engagement har været de sidste små fire år – hvad jeg har brændt for, og hvad der har drevet mig. Hvordan det at drømme, udvikle og fokusere for og sammen med andre mennesker, har gjort mit endnu mere afklaret med at tage de politiske drømme skridtet videre.

Debattør og oplægsholder

Det er altid en store ære, når man bliver bedt om at holde oplæg eller andet, som følge af det engagement man brænder for. Gennem de sidste fire år er jeg flere gange blevet bedt om at holde oplæg eller facilitere processer, inden for de områder der ligger mig på sinde. Hvad enten det har været arbejdsmæssigt med de unge, lokalrådsarbejdet, politisk eller det generelle engagement.

Facilitering for andre lokalråd i Vejle Kommune

Oplæg omkring arbejdet med udsatte unge ift. uddannelse og mindskelse af risikoer for yderligere udsathed

Foredrag om arbejdet med målgruppen af grønlandskfødte unge i Vejle Kommune – og udfordringer og muligheder for bedre integration

Deltagelse i Youtubekampagne sammen med youtuber Armin Merusic for Beskæftigelsesministeriet, med henblik på at sikre at flere unge vælger uddannelse

Jeg har også været aktiv debattør i de lokaleaviser. Særligt i forbindelse med kommunalvalget og efterfølgende. De sidste år har jeg også været aktiv i medierne, men mest i relation til Lokalrådsarbejdet. Disse kan ses på siden “Artikler og debatindlæg”

Skibet Børnehus

Forældrebestyrelsen i Skibet Børnehus

Med børn i Skibet Børnehus har det været naturligt for mig, at engagere mig i forældrebestyrelsen og aktivt bidrage til det store arbejde, der dagligt gøres, for at vores børn trives og udvikles. Det har været et interessant og givtigt arbejde, der samtidig har givet stor indblik i de kommanale og politiske prioriteringer på området. Ikke mindst de mange overvejelser der dagligt gøres, for at få enderne til at nå sammen på et økonomisk stramt styret område.

Gennem de sidste fem år har jeg:

Siddet som medlem af forældrebestyrelsen og de sidste to år som næstformand for bestyrelsen

Sammen med de andre gode kræfter været med til at udvikle arrangementer, hvis formål er at styrke fællesskabet i forældregruppen og sikre en bedre inklusion af nye børn og forældre

Deltaget i forældrebestyrelsesseminarer med fokus på børns trivsel og udvikling – personligt og fagligt

Været aktiv medspiller i institutionens overvejelser af prioriteringer af ressourser og ansættelse af leder og pædagogisk personale.

Læs mere om Skibet Børnehus på Børnehusets hjemmeside

Soc Dem - Engagement

Parti organisatorisk bestyrelsesarbejde

Efter kommunalvalget i 2013 fik jeg muligheden for, at komme ind i maskinrummet af partiet lokalt.

Dette har givet en unik chance for at få en bredere forståelse af, hvad der skal til for at opnå succes som politisk parti – der ikke har et flertal bag sig i Byrådet.

Hvordan en sag går fra at være en tanke til at blive en sag – og ofte også en med succes.

Også at kende forretningsgangen, partiloven og vigtigheden af, at alle bidrager. Hvis et parti skal have succes er der ikke nogen der er stjerner, mens andre er vandbærer – Det er en holdpræstation, hvor alle skal yde til den fælles indsats.

Mit engagement har blandt andet været:

Nuværende bestyrelsesmedlem af den Socialdemokratisk Fællesledelse

Tidligere formand for Aktivitetsudvalget – med fokus på udvikling af den mere overordnede linje for partiets retning af aktiviter lokalt, herunder nytårsarrangementer, 1. Maj og Grundlovsdag

Tidligere suppleant i Vejle Partiforening – med fokus på at udvikle og videreføre lokalt synlighed og arrangementer

Lokalråd

Lokalrådet for Skibet & Omegn

“Ildsjæle – og ordentlighed = Lokalrådet for Skibet & Omegn”

Lokalrådet for Skibet & Omegn blev fra starten af mit hjertebarn sammen med andre engageret.

Vi var nogle stykker, der ville noget!

Vi ville være et lokalråd, der på en saglig og konstruktiv måde søgte indflydelse hos kommune og forvaltning, der med ordenlighed og samarbejde, skabte påvirkning til områdets bedste. Med dialogen i centrum også når det var svært. 

Vi ville være ideudvikler og inspirator i området, binde mennesker med gode ideer sammen, så der opstod nye usete muligheder. 

Vi ville skabe sådan et lokalråd – og det gjorde vi.

I marts 2015 blev det virkelighed, og jeg fik lov at løfte den store opgave med at være lokalrådets første formand.

Nogle af de mange ting vi har nået:

Skabt et flot idekatalog for området – med inddragelse af store og små.

Vi fik forhandlet en løsning på højrisikokrydset Jennumvej/Bredstenvej

Vi fik politisk ændret skolestrukturen for Skibet Skole, således den nu er fødeskole til Bredsten-Gadbjerg Skole og dermed sikret et reelt frit skolevalg for alle elever i Skibet og Omegn

Vi fik budgetsat en udbygning af Bredsten-Gadbjerg Skole for 5 mio. kroner i samme budgetår som skolestrukturændringen blev besluttet

Vi skabte et dialogforum mellem Lokalråd og virksomheder/institutioner i området, således der sker en indsamling og spredning af viden

Vi fik sat fokus på alt det positive, der sker i området – således der oftere og oftere fortælles gode historier fra området i medierne

Vi opbyggede en uomtvistelig respekt og anderkendelse omkring samarbejdet med Skibet og Omegn fra poltikkere og forvalting i Vejle Kommune

Ved generalforsamlingen mart 2017 valgte jeg helt udramatisk at træde tilbage som formand og forsætte som menigt medlem af bestyrelsen. 

Ene og alene med begrundelse i at jeg opstiller ved kommunalvalget, og derfor ikke vil sammenblande interesser og skabe grobund for misforståelser. Det var ikke et let valg, men helt naturligt – for det var netop i den ånd jeg var med til at skabe Lokalrådet – Med ordenlighed som brændstof.

Læs mere på Skibet Lokalråd og se lokalrådets facebookside

EDR_3026

Projektmager og frivilligt fokus

“Fordi det handler om mennesker”

Et engagement der er kommet til mig, der ikke har rod i det politiske, er arbejdet for at forbedre forholdene og mulighederne for unge grønlandskfødte i Vejle Kommune – ja vel sagtens i hele Danmark.

Et fokus der er opstået qua mit arbejde som uddannelsesvejleder, hvor jeg personligt har oplevet, afmagten og frustrationen i, ikke at kunne gøre mit arbejde tilfredsstillende ift. denne hurtigt voksende gruppe af unge.

Unge, der fanges i bristede drømme og afmagt, med stor risiko for marginalisering fra det danske samfund.

Arbejdet har blandt andet medført:

Tæt dialog med Grønlandsk Selvstyre omkring mulige samarbejdssnitflader for målgruppen

Tildeling af Jobswop fra det Grønlandske Selvstyre – To grønlandske vejledere besøgte Vejle Kommune, og efterfølgende besøgte jeg sammen med en kollega fra jobcentret i Vejle Aasiaat og Ilulissat i Nordvestgrønland

Deltagelse i konference i Nuuk om udsatte grønlændere i Danmark

Udarbejdelse og ansøgning om opkvalificeringsløft til grønlandskfødte unge i Vejle Kommune. Dette i tæt samarbejde med et grønlandsk bygdeprojekt – NUIKI Projektet

Samarbejde med NGOer og foreninger på området i Danmark

Ikke mindst har arbejdet givet stor forståelse for grønlandsk kultur og samfundsforhold. Og ikke mindst åbnet en verden af gode oplevelser og en gave af varme mennesker med grønlandsk baggrund i Vejle Kommune, der har taget godt imod mig og vist mig deres dagligdag, drømme og udfordringer.

 
crowd-1056764_1280

Bevillingsnævnet i Vejle Kommune

Efter kommunalvalget i 2013 blev jeg udpeget af Socialdemokratiet i Vejle til at sidde i Vejle Kommunes Bevillingsnævn. Nævnets opgave er at godkende og tildele de alkoholbevillinger, der søges af kommunens restaurationsbranche. 

Nævnet har møde hver måned, og sagerne varierer fra nyansøgninger til genansøgninger og bevillingsændringer – jf. lovgivningen. 

Det har været et spændende område at beskæftige sig med, da der i den regionale og kommunale bevillingsstrategi er rigtig mange interessante overvejelser at gøre sig. Det er på den ene side et liberalt erhvervs levebrød – og samtidig er der etiske og sundhedsmæssige overvejelser at gøre sig, særligt med fokus på de unge på eks. ungdomsuddannelser, som vi har mange af i kommunen.

Gennem de snart fire år jeg har siddet i nævnet, har jeg prioriteret mødedeltagelsen højt. 

Læs mere om Bevillingsnævnet i Vejle Kommune her